Kwalifikacyjny kurs zawodowy. Zawód Technik Informatyk. E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Treść: 
Oznaczenie kwalifikacji Nazwa kwalifikacji/kwalifikacyjnego kursu zawodowego Liczba godzin na kształcenie zawodowe w ramach kwalifikacji Symbol cyfrowy zawodu Nazwa zawodu, w którym wyodrębniono daną kwalifikację

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów z uwzględnieniem

BHP, PDG, JOZ, KPS

godziny kwalifikacje
OBSZAR INFORMATYKA
E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 360 351203 Technik informatyk 270 OMZ
PKZ(E.b)
E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 300 351203 Technik informatyk 270 OMZ
PKZ(E.b)
E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 420 351203 Technik informatyk 270 OMZ
PKZ(E.b)

Tabela kwalifikacji w zawodzie technik informatyk

1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

 Uczeń:

 1. stosuje systemy liczbowe używane w technice komputerowej;

 2. wymienia funkcje i przestrzega zasad działania poszczególnych elementów jednostki centralnej komputera;

 3. dobiera urządzenia techniki komputerowej do określonych warunków technicznych;

 4. montuje komputer osobisty z podzespołów;

 5. modernizuje i rekonfiguruje komputery osobiste;

 6. planuje przebieg prac związanych z przygotowaniem komputera osobistego do pracy;

 7. instaluje i aktualizuje systemy operacyjne i aplikacje;

 8. stosuje polecenia systemów operacyjnych do zarządzania systemem;

 9. instaluje i konfiguruje sterowniki urządzeń;

 10. konfiguruje ustawienia personalne użytkownika w systemie operacyjnym;

 11. stosuje oprogramowanie narzędziowe systemu operacyjnego;

 12. stosuje oprogramowanie zabezpieczające;

 13. odczytuje dokumentację techniczną informatycznych systemów komputerowych;

 14. opracowuje wskazania do użytkowania systemu operacyjnego;

 15. sporządza cenniki i kosztorysy stanowisk komputerowych;

 16. opracowuje dokumentację techniczną stanowiska komputerowego;

 17. stosuje przepisy prawa autorskiego w zakresie dotyczącym systemów informatycznych;

 18. rozpoznaje rodzaje licencji oprogramowania komputerowego;

 19. stosuje przepisy prawa dotyczące certyfikacji CE i recyklingu.

 

2. Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego

 Uczeń:

 1. wyjaśnia zasadę działania interfejsów komputera osobistego;
 2. wyjaśnia zasadę działania urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;

 3. przygotowuje urządzenia peryferyjne komputera osobistego do pracy;

 4. stosuje przepisy prawa dotyczące gospodarki odpadami niebezpiecznymi;

 5. dobiera i wymienia materiały eksploatacyjne urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;

 6. wykonuje konserwację urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;

 7. instaluje sterowniki urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;

 8. konfiguruje urządzenia peryferyjne komputera osobistego.

 

3. Naprawa komputera osobistego

Uczeń:

 1. posługuje się narzędziami do naprawy sprzętu komputerowego;

 2. określa kody błędów uruchamiania komputera osobistego;

 3. lokalizuje oraz usuwa uszkodzenia sprzętowe podzespołów komputera osobistego;

 4. lokalizuje oraz usuwa usterki systemu operacyjnego i aplikacji;

 5. lokalizuje uszkodzenia urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;

 6. sporządza harmonogram prac związanych z lokalizacją i usuwaniem usterek komputera osobistego;

 7. dobiera oprogramowanie diagnostyczne i monitorujące pracę komputera osobistego;

 8. odzyskuje z komputera osobistego dane użytkownika;

 9. tworzy kopie bezpieczeństwa danych;

 10. formułuje wskazania dla użytkownika po wykonaniu naprawy komputera osobistego;

 11. sporządza kosztorys naprawy komputera osobistego.

 

 

 

Kategoria wpisu: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE

wspomagane przez open source