Obrazek użytkownika MartaPietrowska-Nowacka

Kształcenie w Technikum ZSP nr 5

 

 

TECHNIK SPEDYTOR

Spedycja to dział gospodarki związany z organizowaniem przesyłek towarowych i wykonywaniem przewozów. Rozwój gospodarki, rosnący import i eksport towarów, coraz szersze kontakty handlowe ze światem, dynamiczny rozwój handlu internetowego, wszystko to powoduje, że branża spedycyjna zdobywa coraz większą popularność. Niemal wszystkie liczące się dziś na rynku firmy zatrudniają profesjonalnych spedytorów, którzy dbają o sprawne i terminowe dostarczenie towarów.

 

W ZSP nr 5 w Kożuchowie na kierunku Technik spedytor poznasz zasady i charakter pracy spedytora, dowiesz się wielu ciekawych rzeczy o funkcjonowaniu rynku przewozów samochodowych, kolejowych, lotniczych i morskich. Nauczysz się posługiwać się dokumentacją obowiązującą w spedycji, poznasz też wiele zagadnień z dziedziny logistyki, marketingu, ubezpieczeń i zasad zarządzania firmą.

 

Dowiesz się jak kompleksowo i profesjonalnie organizować transport towarów, zarówno na terenie kraju jak i za granicę, nauczysz się jak fachowo i rzetelnie zorganizować odprawy celne ładunków, jak wykorzystać w pracy najnowsze technologie przewozowe. Nauczysz się także posługiwać specjalistycznym językiem obcym, co pozwoli Ci na prowadzenie rozmów z klientami i kontrahentami zagranicznymi.

 

Technik spedytor to zawód z obszaru administracyjno- usługowego, a biurowy charakter pracy wykonujących go osób sprawia, że mogą się go uczyć z równym powodzeniem chłopcy jak i dziewczęta.

 

Po tym atrakcyjnym i wciąż rozwijającym się kierunku możesz znaleźć zatrudnienie w firmach transportowo- przewozowych, przedsiębiorstwach spedycji krajowej i zagranicznej, firmach kurierskich i wielu zakładach przemysłowych rozmaitych branż. Zatrudnienie znajdziesz też w usługach i handlu, bo i tam podstawą jest obrót ładunkami.

 

Efektem trwającego 4 lata kształcenia jest uzyskanie w trakcie nauki kwalifikacji w zakresie organizacji i nadzoru transportu oraz obsługi klientów i kontrahentów, a ich nabycie zostanie udokumentowane egzaminem potwierdzającym kwalifikacje.

 

 

TECHNIK INFORMATYK

Informatyka to bardzo nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy, wykorzystywana niemal we wszystkich sferach naszego życia. Informatyka jest dziedziną nauki i techniki zajmującą się technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informacje. Obecnie systemy informatyczne tworzone są głównie z wykorzystaniem komputerów jako narzędzi do przetwarzania informacji.

 

Przykładowe zadania i czynności stosowane w informatyce to prace związane z:

 • programowaniem,
 • posługiwaniem się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego dla powszechnie spotykanych zastosowań,
 • projektowaniem i zakładaniem baz danych i ich oprogramowaniem aplikacyjnym,
 • administrowaniem baz danych i systemami przetwarzania informacji,
 • dobieraniem konfiguracji sprzętu i oprogramowania dla różnych zastosowań,
 • obsługiwaniem lokalnych sieci komputerowych i nadzorowaniem ich pracy.

 

W naszej szkole nauczysz się:

 1. Obsługi komputerów, posługując się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego.
 2. Projektowania i wykonania bazy danych i ich oprogramowania aplikacyjnego. Administrowania bazami danych i systemami przetwarzania informacji.
 3. Dobierania konfiguracji sprzętu i oprogramowania komputerowego. Obsługi lokalnej sieci komputerowej i nadzorowania ich pracy.
 4. Posługiwania się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z pisanej po angielsku dokumentacji oprogramowania i sprzętu oraz innymi językami obsługi wybranych rodzajów baz danych.
 5. Programowania w wybranych językach.
 6. Opracowywania algorytmów według podanych założeń, będących podstawą do samodzielnego wykonywania programów użytkowych.
 7. Uruchamiania i obsługi urządzenia peryferyjne systemu komputerowego.
 8. Usuwania uszkodzenia powstającego w urządzeniach systemu komputerowego oraz testowania jakość ich pracy.
 9. Prowadzenia prac serwisowych w punktach naprawy.

 Będąc absolwentem tego kierunku możesz podejmować pracę we wszystkich firmach, w których są komputery. Informatyków potrzebują firmy z każdej branży, mające własną bazę komputerową: banki, urzędy, media, telekomunikacja, szkoły i uczelnie, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego. Technicy informatycy mogą podejmować prace we wszystkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery. Zawód ten charakteryzuje się uniwersalnością, tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale również tam, gdzie jest wprowadzana informatyzacja.

 

 

TECHNIK EKONOMISTA

Zawód technik ekonomista jest zawodem szerokoprofilowym, to znaczy, że absolwenci będą mogli podjąć pracę we wszystkich podmiotach gospodarczych bez względu na formę organizacyjną czy własnościową, gdzie potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości. Nasza zapewnia prowadzenie kształcenia ogólnozawodowego, z uwzględnieniem zastosowania technologii informatycznej, przygotowuje do działań przedsiębiorczych. Umożliwia także absolwentowi przygotowanie ogólnokształcące w celu kontynuowania kształcenia w szkołach wyższych.

 

Technik ekonomista organizuje pracę biura firmy, oblicza wskaźniki niezbędne do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy, analizuje rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku, samodzielnie wykonuje lub organizuje zadania w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania materiałów i gotowych produktów, transportu i przede wszystkim sprzedaży towarów i usług, dobiera i oblicza wskaźniki określające kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa (wskaźniki rentowności, płynności, zadłużenia, wypłacalności, struktury bilansu, pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym itd.).

 

Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika ekonomistę należy m.in. prowadzenie prac związanych z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością, polityką zatrudnienia, wynagrodzeniami, zaopatrzeniem i gospodarką materiałową, sprzedażą produktów, księgowością i gospodarką finansową podmiotów gospodarczych jak również wykonywanie typowych prac biurowych.

 

Zawód technik ekonomista należy do grupy zawodów, w których bardzo ważne są relacje między ludźmi. Dlatego naukę w tym zawodzie szczególnie polecamy uczniom którzy:

 

 • posiadają umiejętność sprawnego komunikowania się oraz szybkiego nawiązywania kontaktów,
 • mają dobrą pamięć,
 • są spostrzegawczy,
 • cechuje ich zamiłowanie do porządku,
 • są dokładni i systematyczni w działaniu.

 

Kształcenie w zawodzie technik ekonomista z jednej strony zapewnia osiągnięcie kwalifikacji właściwych dla tego zawodu, z drugiej oznacza wyposażenie absolwenta w taki zakres wiedzy i umiejętności o charakterze ogólnokształcącym i ogólnoekonomicznym, który pozwoli na szybkie przekwalifikowanie się lub uzupełnienie posiadanych kwalifikacji. Umiejętności te przygotowują absolwenta nie tylko do wykonywania typowych dla tego zawodu zadań, lecz także na podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek.

 

 

TECHNIK HANDLOWIEC

Handel to prężnie rozwijająca się gałąź gospodarki, która wciąż wykazuje zapotrzebowanie na nowych, wyspecjalizowanych pracowników. Jest to proces gospodarczy polegający na sprzedaży czyli na wymianie dóbr i usług na pieniądze. Proces ten jest realizowany przez zawodowych pośredników w celu osiągnięcia zysku. Przedstawiciel handlowy (sales representative), merchandiser (dystrybutor produktów), telemarketer, sales manager (szef działu sprzedaży, dystrybutor produktów wśród większych klientów) to tylko część zawodów w których zatrudnienie może znaleźć absolwent technikum handlowego.

 

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie Technik handlowiec w ZSP nr 5 w Kożuchowie, jest przygotowanie absolwenta do organizacji działalności handlowej zarówno w przedsiębiorstwach handlowych jak i produkcyjno – usługowych, a także wykonywania prac:

 

 • badawczych w zakresie funkcjonowania firmy na rynku, identyfikowania barier występujących w handlu, czynników kształtujących oczekiwania i potrzeby klientów;
 • analitycznych w zakresie – dystrybucji towarów i usług.

 

Absolwent w tym zawodzie może również samodzielnie lub we współpracy, opracowywać projekty strategii marketingowych, podejmować działania w celu pozyskania nowych klientów, prowadzić negocjacje handlowe, przygotowywać i zawierać umowy, organizować komórki handlowe w firmie, przygotowywać dokumentację handlową oraz pełnić nadzór nad przestrzeganiem prawa o ochronie konkurencji i konsumenta.

 

Do głównych przedmiotów zawodowych nauczanych w szkole należą: podstawy ekonomii, ekonomika handlu, statystyka, rachunkowość handlowa, marketing, towaroznawstwo, elementy prawa, pracownia informatyczno – handlowa, język obcy zawodowy, działalność przedsiębiorstwa handlowego oraz praktyka zawodowa. Cykl kształcenia zawodowego zakończony jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe technika handlowca.

 

Absolwent technikum handlowego posiada wiedzę na temat zakładania i prowadzenia działalności oraz najnowsze informacje w dziedzinie marketingu i rachunkowości. Dodatkowo poszerzony moduł nauczania języków obcych umożliwia porozumiewanie się w sferze handli międzynarodowego. Wobec tego po ukończeniu kształcenia uczeń danego typu szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec może być zatrudniony w: podmiotach gospodarczych wszystkich typów, instytucjach kontroli handlu, prowadzić własną firmę handlową.

 

 

 

 

 

 

 

Kształcenie w Technikum